mTalent

Aktywna Tablica 2021

Szkoły podstawowe 

Uwaga! Informacje przedstawione poniżej dotyczą dofinansowania Aktywna Tablica na rok 2021

Ponieważ termin przyjmowania wniosków na ten rok już minął, poniższe informacje należy traktować jako punkt orientacyjny względem kolejnych edycji (rok 2022, 2023 i 2024). Szczegółowe informacje na temat kolejnych edycjach programu dofinansowania znajdziesz na tej stronie, kiedy MEN opublikuje adekwatne rozporządzenia.

Druga edycja programu,

ale pierwszy raz tak duże dofinansowanie na specjalne potrzeby edukacyjne!

Program Aktywna Tablica 2020-2024 ma na celu rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dofinansowanie umożliwia wyposażenie szkoły w nowoczesne technologie i pomoce edukacyjne niezbędne do rozwoju kompetencji TIK w szkołach oraz przygotowujące uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.

Środki pozyskane z dofinansowania Aktywna Tablica mogą zostać wykorzystane przez placówki na zakup nowoczesnego sprzętu oraz programów i zasobów edukacyjnych, takich jak wirtualne laboratoria i narzędzia do terapii.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

W programie Aktywna Tablica 2020-2024 dotację otrzymać mogą szkoły podstawowe, do których uczęszczają uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Z dofinansowania skorzystać mogą również placówki, w których uczą się uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia.

Dofinansowanie Aktywna Tablica

⬤  80% – 35 000 zł dofinansowanie
⬤  20% –  8 750 zł wkład organu prowadzącego

Kwota dofinansowania Aktywna Tablica 2021

Program Aktywna Tablica na rok 2021 zakłada wsparcie dla szkół podstawowych w wysokości 35 000 zł na zakup pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii. Dofinansowanie wynosi 80% całej kwoty przeznaczonej na zakupy objęte dotacją. Pozostałe 20% sumy zobowiązany jest pokryć organ prowadzący szkołę.

Wkład własny może zostać także rozliczony w ramach wkładu rzeczowego, w którym wlicza się sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako pomoce dydaktyczne (zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż w dniu złożenia wniosku o udział w programie Aktywna Tablica).

Harmonogram programu Aktywna Tablica 2021

Specjalne potrzeby edukacyjne

Co można kupić w ramach programu?

W ramach dofinansowania Aktywna Tablica szkoły podstawowe mogą zakupić pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii wyszczególnione w rozporządzeniu:

 1. Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii:
  • psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD, ADD), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią,
  • procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem,
  • dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (ACC), w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami,
  • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim,
  • dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione w tiret jeden do cztery z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej,
 2. Specjalistyczne oprogramowanie do pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, o których mowa w pkt.1.
Zanim złożysz wniosek w programie Aktywna Tablica, sprawdź:
  • w co wyposażona jest Twoja szkoła, nie kupuj tego samego produktu dwa razy, wybierz nowe programy wspierające terapię innych obszarów zaburzeń,
  • jacy uczniowie uczą się w Twojej placówce i skonfrontuj ich potrzeby z ofertą rynkową oraz wyposażeniem Twojej szkoły,
  • jakie urządzenia komputerowe są na wyposażeniu Twojej szkoły i upewnij się, że kupowane programy będą z nimi kompatybilne,
  • czy programy, które wybierasz, pozwalają również na pracę w przypadku zamknięcia szkół (wspierają pracę na odległość).

Programy mTalent

nowoczesne, sprawdzone i w 100% zgodne
z wymogami rozporządzenia

Produkty mTalent to najobszerniejsza w Polsce seria programów zaprojektowana w celu wspomagania współczesnego terapeuty i nauczyciela w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. To gotowe narzędzia zawierające tysiące interaktywnych ćwiczeń, które mają jeden cel – wspomagać dzieci w dotarciu do ostatecznego celu każdej terapeutycznej drogi – sukcesu.

Interaktywne produkty z serii mTalent uzupełnione są o materiały tradycyjne: podręczniki metodyczne, szczegółowe instrukcje, gotowe scenariusze zajęć, karty pracy oraz inne pomoce dydaktyczne.

Pobierz katalog mTalent Aktywna Tablica

SPE

Pełna oferta mTalent

Wszystkie programy zgodne z rozporządzeniem Aktywna Tablica

Zgodnie z rządowym program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” organom prowadzącym szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia, wsparcie finansowe może być udzielone na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, a także specjalistycznego oprogramowania w poniższych kategoriach:

Pomoce i narzędzia do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (np. Attention Deficit Hyperactivity Disorder – ADHD, Attention Deficit Disorder – ADD), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się (w tym z dysleksją, dyskalkulią).

Matematyka. Dyskalkulia

Percepcja wzrokowa

Percepcja słuchowa

Trudności w pisaniu

Ortografia

Obszar polonistyczny (klasy 4-6)

Obszar matematyczny (klasy 4-6)

mTalent Aktywna Tablica

Czytanie SY-LA-BA-MI cz. 1

mTalent Aktywna Tablica

Czytanie SY-LA-BA-MI cz. 2

Rozumienie i naśladowanie mowy

Mowa czynna, od słowa do zdania

Mowa w kontekście społecznym cz. 1

Mowa w kontekście społecznym cz. 2

Pomoce i narzędzia do terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, z autyzmem. 

Percepcja słuchowa

Zaburzenia przetwarzania słuchowego

Rozumienie i naśladowanie mowy

Mowa czynna, od słowa do zdania

Mowa w kontekście społecznym cz. 1

Mowa w kontekście społecznym cz. 2

Pomoce i narzędzia dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (Augmentative and Alternative Communications – ACC), w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami. Wraz z odpowiednim oprzyrządowaniem do ACC pracować można z następującymi programami:

Zajęcia Logopedyczne cz. 1

Zajęcia Logopedyczne cz. 2

mTalent Aktywna Tablica

Czytanie SY-LA-BA-MI cz. 1

mTalent Aktywna Tablica

Czytanie SY-LA-BA-MI cz. 2

Percepcja słuchowa

Zaburzenia przetwarzania słuchowego

Percepcja wzrokowa

Obszar polonistyczny (klasy 4-6)

Ortografia

Rozumienie i naśladowanie mowy

Mowa czynna, od słowa do zdania

Mowa w kontekście społecznym cz. 2

Mowa w kontekście społecznym cz. 1

Trudności w pisaniu

Matematyka. Dyskalkulia

Pomoce i narzędzia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.

Czytanie SY-LA-BA-MI cz. 1

Czytanie SY-LA-BA-MI cz. 2

Percepcja słuchowa

Percepcja wzrokowa

Trudności w pisaniu

Obszar polonistyczny (klasy 4-6)

Obszar matematyczny (klasy 4-6)

Rozumienie i naśladowanie mowy

Mowa czynna, od słowa do zdania

Mowa w kontekście społecznym cz. 1

Mowa w kontekście społecznym cz. 2

Zajęcia Logopedyczne cz. 1

Zajęcia Logopedyczne cz. 2

Pomoce i narzędzia dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione w pkt 2 lit. c jeden do cztery z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej.

Zajęcia Logopedyczne cz. 1

Zajęcia Logopedyczne cz. 2

mTalent Aktywna Tablica

Czytanie SY-LA-BA-MI cz. 1

mTalent Aktywna Tablica

Czytanie SY-LA-BA-MI cz. 2

Percepcja słuchowa

Zaburzenia przetwarzania słuchowego

Percepcja wzrokowa

Obszar polonistyczny (klasy 4-6)

Ortografia

Rozumienie i naśladowanie mowy

Mowa czynna, od słowa do zdania

Mowa w kontekście społecznym cz. 2

Mowa w kontekście społecznym cz. 1

Trudności w pisaniu

Zobacz więcej i wypróbuj bezpłatne wersje demo

Dlaczego mTalent to najlepszy wybór dla Twojej szkoły?

Ponad 30 lat

Programy mTalent stworzyli specjaliści z ponad 30-letnim doświadczeniem – twórcy najpopularniejszych i najbardziej uznanych na polskim rynku produktów wspierających pracę z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Najobszerniejsza seria programów

mTalent to kompleksowa seria nowoczesnych pomocy dla nauczycieli i terapeutów, na którą składa się ponad 15 000 interaktywnych ekranów, a na każdym z nich ćwiczenia opatrzone głosem lektora, ilustracjami i animacjami.

Programy pozytywnie zaopiniowane

Produkty mTalent już na etapie projektowania były wielokrotnie badane i walidowane. Programy trafiły do licznych szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych, gdzie były testowane przez czynnych terapeutów i najważniejszych testerów – dzieci.

Status wyrobu medycznego

Programy z serii mTalent otrzymały status wyrobu medycznego. Pozytywna ocena kliniczna gwarantuje skuteczność, a także bezpieczeństwo stosowania ich podczas zajęć i terapii.

Praca na dowolnym urządzeniu

Seria mTalent została przygotowana w nowoczesnym środowisku HTML5, dzięki czemu programy nie wymagają instalacji, a pracować można z nimi na praktycznie dowolnym urządzeniu (komputer, laptop, tablet, tablica i monitor interaktywny).

Dostęp do programów z każdego miejsca na świecie

Programy mTalent oparte są na platformie mTalent.pl. Z tego powodu można z nich korzystać wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne. Dostęp do programów nie jest ograniczony do jednego konkretnego komputera, co jest nieocenioną pomocą w przypadku sytuacji awaryjnych, takich jak edukacja zdalna.

Opinie specjalistów o serii mTalent

mTalent – nowe znaczy lepsze!

Produkty mTalent to najobszerniejsza w Polsce seria programów zaprojektowana w celu wspomagania współczesnego terapeuty i nauczyciela w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. To gotowe narzędzia zawierające tysiące interaktywnych ćwiczeń, które mają jeden cel – wspomagać dzieci w dotarciu do ostatecznego celu każdej terapeutycznej drogi – sukcesu.

Interaktywne produkty z serii mTalent uzupełnione są o materiały tradycyjne: podręczniki metodyczne, szczegółowe instrukcje, gotowe scenariusze zajęć, karty pracy oraz inne pomoce dydaktyczne.

Seria mTalent jest laureatem licznych nagród, w tym:
SPE

Zalety oferty mTalent

Programy w 100% zgodne z rozporządzeniem Aktywna Tablica

Seria mTalent to szeroka oferta specjalistycznych programów do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Każdy z programów mTalent spełnia wszystkie wymogi rozporządzenia Aktywna Tablica oraz jest objęty okresem 24-miesięcznej gwarancji.

Bezpłatna opieka serwisowa

Jako producent rozwiązań z serii mTalent gwarantujemy kompleksową i bezpłatną opiekę serwisową. Użytkownicy mogą skorzystać z licznych materiałów instruktażowych, a nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji w razie ewentualnych pytań.

Certyfikowane szkolenie z obsługi programów

Dla użytkowników mTalent przygotowaliśmy szczegółowe szkolenie online pokazujące, jak pracować z programami. Szkolenie pozwala na łatwe i szybkie wdrożenie programów mTalent w pracy danej placówki.

Aktywna Tablica 2021 dla szkół ponadpodstawowych

Tegoroczna edycja programu dofinansowania Aktywna Tablica skierowana jest również dla szkół ponadpodstawowych. W ramach dotacji placówki mogą zakupić nowoczesne pomoce dydaktyczne, takie jak specjalistyczne oprogramowanie lub materiały edukacyjne, wykorzystujące TIK, np. wirtualne laboratoria.

AKTYWNA TABLICA

Pobierz wnioski

Wniosek B2 dla dyrektora szkoły podstawowej
mTalent Zapytanie ofertowe

Chcesz być na bieżąco z informacjami dotyczącymi dofinansowania Aktywna Tablica?

Zapisz się do newslettera, będziemy wysyłać Ci wszystkie najważniejsze aktualności

* Podając swój adres mailowy, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Learnetic SA zgodnie z zasadami określonymi w 

Kontakt

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy w złożeniu wniosku? Nie wiesz, jakie programy wybrać dla swojej placówki? Chętnie pomożemy! Skontaktuj się z naszymi specjalistkami od nowoczesnej edukacji.