Aktywna Tablica

Aktywna Tablica 2024

Aktywna Tablica 2024

Szkoła podstawowa

Druga edycja programu,

ale pierwszy raz tak duże dofinansowanie na specjalne potrzeby edukacyjne!

Program Aktywna Tablica 2020-2024 ma na celu rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dofinansowanie umożliwia wyposażenie szkoły w nowoczesne technologie i pomoce edukacyjne niezbędne do rozwoju kompetencji TIK w szkołach oraz przygotowujące uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.

Środki pozyskane z dofinansowania Aktywna Tablica mogą zostać wykorzystane przez placówki na zakup nowoczesnego sprzętu oraz programów i zasobów edukacyjnych, takich jak wirtualne laboratoria i narzędzia do terapii.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

W programie Aktywna Tablica 2020-2024 dotację otrzymać mogą szkoły podstawowe, do których uczęszczają uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Z dofinansowania skorzystać mogą również placówki, w których uczą się uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia.

Dofinansowanie aktywna tablica

⬤  80% – 35 000 zł dofinansowanie
⬤  20% –  8 750 zł wkład organu prowadzącego

Kwota dofinansowania Aktywna Tablica

Program Aktywna Tablica zakłada wsparcie dla szkół podstawowych w wysokości 35 000 zł na zakup pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii. Dofinansowanie wynosi 80% całej kwoty przeznaczonej na zakupy objęte dotacją. Pozostałe 20% sumy zobowiązany jest pokryć organ prowadzący szkołę.

Wkład własny może zostać także rozliczony w ramach wkładu rzeczowego, w którym wlicza się sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako pomoce dydaktyczne (zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż w dniu złożenia wniosku o udział w programie Aktywna Tablica).

Harmonogram i terminy – Aktywna Tablica 2024

Poniższy harmonogram przedstawia przebieg dofinansowania Aktywna Tablica w roku 2024 dla szkół podstawowych. Placówki chcące skorzystać z tego programu dofinansowania mają czas na złożenie wniosku do 15 maja 2024 roku. Dalsze postępowanie związane z realizacją wniosku przedstawione jest na poniższej osi czasu.

Co można kupić w ramach programu?

W ramach dofinansowania Aktywna Tablica szkoły podstawowe mogą zakupić pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii wyszczególnione w rozporządzeniu:

 1. Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii:
  • psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD, ADD), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią,
  • procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem,
  • dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (ACC), w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami,
  • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim,
  • dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione w tiret jeden do cztery z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej,
 2. Specjalistyczne oprogramowanie do pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, o których mowa w pkt.1.

Zanim złożysz wniosek w programie Aktywna Tablica, sprawdź:

  • w co wyposażona jest Twoja szkoła, nie kupuj tego samego produktu dwa razy, wybierz nowe programy wspierające terapię innych obszarów zaburzeń,
  • jacy uczniowie uczą się w Twojej placówce i skonfrontuj ich potrzeby z ofertą rynkową oraz wyposażeniem Twojej szkoły,
  • jakie urządzenia komputerowe są na wyposażeniu Twojej szkoły i upewnij się, że kupowane programy będą z nimi kompatybilne,
  • czy programy, które wybierasz, pozwalają również na pracę w przypadku zamknięcia szkół (wspierają pracę na odległość),
  • czy producent kupowanych programów zapewnia Ci bezpłatne aktualizacje przez cały czas trwania licencji.

Programy mTalent

nowoczesne, sprawdzone i w 100% zgodne
z wymogami rozporządzenia

Produkty mTalent to najobszerniejsza w Polsce seria programów zaprojektowana w celu wspomagania współczesnego terapeuty i nauczyciela w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. To gotowe narzędzia zawierające tysiące interaktywnych ćwiczeń, które mają jeden cel – wspomagać dzieci w dotarciu do ostatecznego celu każdej terapeutycznej drogi – sukcesu.

Interaktywne produkty z serii mTalent uzupełnione są o materiały tradycyjne: podręczniki metodyczne, szczegółowe instrukcje, gotowe scenariusze zajęć, karty pracy oraz inne pomoce dydaktyczne.

Pobierz katalog mTalent Aktywna Tablica

Programy mTalent otrzymały rekomendację Polskiego Towarzystwa Dysleksji

Wyjątkowe wyróżnienie zdobyły programy Percepcja Wzrokowa, Percepcja Słuchowa, Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego oraz Ortografia

Aktywna Tablia 2024

Pełna oferta mTalent

Wszystkie programy zgodne z rozporządzeniem Aktywna Tablica

Zgodnie z rządowym program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” organom prowadzącym szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia, wsparcie finansowe może być udzielone na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, a także specjalistycznego oprogramowania w poniższych kategoriach:

Zaburzenia uwagi i koncentracji (ADD, ADHD), dysleksja, dyskalkulia, niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia procesów uczenia się

Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD – Attention Deficit Disorder), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią.

Obszar polonistyczny (klasy 4-6)

Obszar matematyczny (klasy 4-6)

Matematyka. Dyskalkulia

Ortografia

Trudności w pisaniu

Koncentracja i pamięć

Czytanie SY-LA-BA-MI cz. 1

Czytanie SY-LA-BA-MI cz. 2

Czytanie ze zrozumieniem

ADHD

Nauka polskiego jako obcego

Wczesne wspomaganie rozwoju

Opóźniony rozwój mowy

Afazja

Dysleksja

Procesy komunikacji i zaburzenia przetwarzania słuchowego, centralne zaburzenia słuchu, zaburzenia koncentracji, ADD, ADHD, spektrum autyzmu

Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem.

Rozumienie i naśladowanie mowy

Mowa czynna, od słowa do zdania

Mowa w kontekście społecznym cz. 1

Mowa w kontekście społecznym cz. 2

Tworzenie umiejętności życiowych – uczeń starszy (z tabletem)

Percepcja słuchowa

Zaburzenia przetwarzania słuchowego

Percepcja wzrokowa

Koncentracja i pamięć

Wczesne wspomaganie rozwoju

Opóźniony rozwój mowy

Afazja

Wspomagające i alternatywne metody komunikacji (AAC), w szczególności dla uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami

Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (ACC – Augmentative and Alternative Communications), w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami.

“Z odpowiednim oprzyrządowaniem wykorzystywanym w AAC, dopasowanym do możliwości i potrzeb konkretnych uczniów, wszystkie programy z serii mTalent można wykorzystywać wspomagająco również w tej grupie uczniów i podopiecznych.”

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim

Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.

Czytanie SY-LA-BA-MI cz. 1

Czytanie SY-LA-BA-MI cz. 2

Trudności w pisaniu

Zajęcia Logopedyczne cz. 1

Zajęcia Logopedyczne cz. 2

Rozumienie i naśladowanie mowy

Mowa czynna, od słowa do zdania

Mowa w kontekście społecznym cz. 1

Mowa w kontekście społecznym cz. 2

Tworzenie umiejętności życiowych – uczeń starszy (z tabletem)

Percepcja słuchowa

Percepcja wzrokowa

Koncentracja i pamięć

Czytanie. Litery

Czytanie ze zrozumieniem

ADHD

Wczesne wspomaganie rozwoju

Potrafię. Niepełnosprawność intelektualna cz. 1

Potrafię. Niepełnosprawność intelektualna cz. 2

Problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione wyżej, wymagającymi terapii logopedycznej i psychologicznej

Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione w cz. IV w pkt 1 do 4 z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej.

Zajęcia Logopedyczne cz. 1

Zajęcia Logopedyczne cz. 2

Zajęcia logopedyczne dla młodzieży i dorosłych

Rozumienie i naśladowanie mowy

Mowa czynna, od słowa do zdania

Mowa w kontekście społecznym cz. 1

Mowa w kontekście społecznym cz. 2

Tworzenie umiejętności życiowych – uczeń starszy (z tabletem)

Afazja

Wczesne wspomaganie rozwoju

Opóźniony rozwój mowy

Będzie dobrze

Zobacz więcej i wypróbuj bezpłatne wersje demo

Dlaczego mTalent to najlepszy wybór dla Twojej szkoły?

Ponad 30 lat

Programy mTalent stworzyli specjaliści z ponad 30-letnim doświadczeniem – twórcy najpopularniejszych i najbardziej uznanych na polskim rynku produktów wspierających pracę z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Najobszerniejsza seria programów

mTalent to kompleksowa seria nowoczesnych pomocy dla nauczycieli i terapeutów, na którą składa się ponad 15 000 interaktywnych ekranów, a na każdym z nich ćwiczenia opatrzone głosem lektora, ilustracjami i animacjami.

Programy pozytywnie zaopiniowane

Produkty mTalent już na etapie projektowania były wielokrotnie badane i walidowane. Programy trafiły do licznych szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych, gdzie były testowane przez czynnych terapeutów i najważniejszych testerów – dzieci.

Status wyrobu medycznego

Programy z serii mTalent otrzymały status wyrobu medycznego. Pozytywna ocena kliniczna gwarantuje skuteczność, a także bezpieczeństwo stosowania ich podczas zajęć i terapii.

Praca na dowolnym urządzeniu

Seria mTalent została przygotowana w nowoczesnym środowisku HTML5, dzięki czemu programy nie wymagają instalacji, a pracować można z nimi na praktycznie dowolnym urządzeniu (komputer, laptop, tablet, tablica i monitor interaktywny).

mTalent licencja bezterminowa

Bezterminowa licencja mTalent

Wydawca programów mTalent udziela bezterminowej i wielostanowiskowej licencji na wszystkie produkty z tej serii. Co więcej, użytkownicy otrzymują także bezpłatne aktualizacje programów, co często związane jest z dodaniem ćwiczeń lub dostosowaniem programów mTalent do nowych wersji systemów operacyjnych.

Opinie specjalistów o serii mTalent

mTalent – nowe znaczy lepsze!

Produkty mTalent to najobszerniejsza w Polsce seria programów zaprojektowana w celu wspomagania współczesnego terapeuty i nauczyciela w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. To gotowe narzędzia zawierające tysiące interaktywnych ćwiczeń, które mają jeden cel – wspomagać dzieci w dotarciu do ostatecznego celu każdej terapeutycznej drogi – sukcesu.

Interaktywne produkty z serii mTalent uzupełnione są o materiały tradycyjne: podręczniki metodyczne, szczegółowe instrukcje, gotowe scenariusze zajęć, karty pracy oraz inne pomoce dydaktyczne.

Seria mTalent jest laureatem licznych nagród, w tym:
mtalent specjalne potrzeby edukacyjne

Zalety oferty mTalent

Programy w 100% zgodne z rozporządzeniem Aktywna Tablica

Seria mTalent to szeroka oferta specjalistycznych programów do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Każdy z programów mTalent spełnia wszystkie wymogi rozporządzenia Aktywna Tablica oraz jest objęty okresem 24-miesięcznej gwarancji.

Bezpłatna opieka serwisowa

Jako producent rozwiązań z serii mTalent gwarantujemy kompleksową i bezpłatną opiekę serwisową. Użytkownicy mogą skorzystać z licznych materiałów instruktażowych, a nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji w razie ewentualnych pytań.

Certyfikowane szkolenie z obsługi programów

Dla użytkowników mTalent przygotowaliśmy szczegółowe szkolenie online pokazujące, jak pracować z programami. Szkolenie pozwala na łatwe i szybkie wdrożenie programów mTalent w pracy danej placówki.

Bezpłatne aktualizacje

Wydawca serii mTalent udziela bezterminowej licencji na wszystkie produkty z tej serii. Co więcej, użytkownicy otrzymują bezpłatne aktualizacje programów, co często związane jest z dodaniem ćwiczeń lub dostosowaniem programów mTalent do nowych wersji systemów operacyjnych.

Aktywna Tablica 2024 dla szkół ponadpodstawowych

Tegoroczna edycja programu dofinansowania Aktywna Tablica skierowana jest również dla szkół ponadpodstawowych. W ramach dotacji placówki mogą zakupić nowoczesne pomoce dydaktyczne, takie jak specjalistyczne oprogramowanie lub materiały edukacyjne, wykorzystujące TIK, np. wirtualne laboratoria.

AKTYWNA TABLICA 2024

Pobierz gotowe wnioski i dokumenty

Skorzystaj z gotowych wzorów wniosków do programu dofinansowania Aktywna Tablica 2024. Poniżej znajdziesz dokumentację dla szkół podstawowych (wniosek A i wniosek B), która jest wymagana do wzięcia udziału w tegorocznej edycji dofinansowania Aktywna Tablica.

aktywna tablica 2024 wnioski
Wniosek B szkoła podstawowa (dla ucznia młodszego)
aktywna tablica 2024 wnioski
Wniosek B szkoła podstawowa (dla ucznia starszego)
aktywna tablica 2024 wnioski
Wniosek A dyrektora szkoły (dla szkół podstawowych)
aktywna tablica 2024 wnioski
Zgodność z programem Aktywna Tablica
aktywna tablica 2024 wnioski
Programy mTalent Specyfikacja
aktywna tablica 2024 wnioski
Certyfikat zgodności ISO 9001
aktywna tablica 2024 wnioski
Deklaracje wyroby medyczne
aktywna tablica 2024 wnioski
Protokoły klasyfikacji mTalent

Chcesz być na bieżąco z informacjami dotyczącymi dofinansowania Aktywna Tablica?

Zapisz się do newslettera, będziemy wysyłać Ci wszystkie najważniejsze aktualności.

* Podając swój adres mailowy, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Learnetic SA zgodnie z zasadami określonymi w 

Kontakt

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy w złożeniu wniosku? Nie wiesz, jakie programy wybrać dla swojej placówki? Chętnie pomożemy! Skontaktuj się z naszymi specjalistkami od nowoczesnej edukacji.